Algemene gebruikersvoorwaarden


LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE AANDACHTIG 

Door de website entra.be ('Website') te gebruiken, aanvaardt u deze bepalingen en voorwaarden voor het gebruik ("Gebruiksvoorwaarden"). We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment volledig naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen. Door deze Website te gebruiken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

1. Beperkingen op het gebruik van het materiaal 

Tenzij anders vermeld, staan wij voor deze Website en voor het materiaal dat erop voorzien wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave toe voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent dat deze Website informatie, software, fotos, illustraties, videoclips, audioclips, tekst, grafieken, pictogrammen, boodschappen, commentaren, feedback, ideeën, notas, tekeningen, artikels, functies en ander materiaal (collectief Inhoud genoemd) bevat die beschermd is/zijn door auteursrechten, databankrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle nu bestaande of hierna nog te ontwerpen vormen, media en technologieën. Alle Inhoud wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en wij hebben een auteursrecht op de selectie, de coördinatie, de schikking en de verbetering van dergelijke Inhoud. Alle merken die op deze Website verschijnen, zijn merken van hun respectievelijke eigenaars. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten hebben op de Inhoud die ze op deze Website beschikbaar maken. U mag de gehele of gedeeltelijke Inhoud niet wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of andere wijze exploiteren. U mag geen snelkoppeling naar deze Website opnemen of invoeren in enige andere website die in het bezit, in onderhoud of in gebruik is door u, uw werkgever of enige andere derde zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Entra. Wanneer Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud. De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, inzonderheid gebruik van de Inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpaginas van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Entra. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zou veroorzaken.

2. Databescherming 

We zijn begaan met de bescherming van uw privacy en uw veiligheid. Alle persoonsgegevens die we over u inzamelen als u deze Website gebruikt, zullen verwerkt worden overeenkomstig ons Privacybeleid. Door de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, geeft u toelating voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven wordt in het Privacybeleid.

3. Uitsluiting van waarborgen 

Gelieve kennis te nemen van de volgende belangrijke uitsluitingen van waarborgen: De producten, aanbiedingen, Inhoud en materiaal op deze Website worden verstrekt as is en zonder enige, uitdrukkelijke of impliciete, waarborg. Behalve indien wettelijk verboden, sluiten wij iedere uitdrukkelijke of impliciete waarborg uit, inzonderheid impliciete waarborgen wat betreft verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of de niet-schending van intellectuele eigendom. Noch Entra, noch enige van onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers waarborgen dat deze Website of enige functie in deze Website ononderbroken of foutvrij zal functioneren, dat gebreken verbeterd zullen worden of dat deze Website of de servers die deze Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Ieder producten, aanbieding, Inhoud of materiaal opgeladen of anders verkregen door het gebruik van deze Website wordt verkregen op uw eigen risico en u alleen zal de verantwoordelijk dragen voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het opladen van dergelijk product, aanbieding, Inhoud of materiaal. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Website weergegeven wordt juist is, kan niet gewaarborgd worden, of kan geen verantwoordelijkheid aanvaard worden voor de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de geschiktheid voor het doel, het nut of de volledigheid ervan. Noch Entra, noch onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers garanderen of zijn verantwoordelijk met voor het gebruik of de resultaten van het gebruik van de producten, aanbiedingen en Inhoud van deze Website wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of andere. Deze uitsluitingen zijn van toepassing in de ruimste door de wet toegelaten mate.

4. Beperking van aansprakelijkheid 

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate) dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website, of niet akkoord gaat met één van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van deze website.

5. Koppelingen naar sites van derde partijen 

Entra kan verschillende soorten snelkoppelingen voorzien naar websites die, geheel of gedeeltelijk, behoren, gecontroleerd of beheerd worden door derde partijen. De snelkoppelingen naar dergelijke websites van derde partijen zijn enkel en alleen voorzien voor uw comfort en informatie. De inhoud van dergelijke externe websites wordt niet gecontroleerd door Entra en indien u beslist om een dergelijke website te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Het feit dat Entra een snelkoppeling ter beschikking stelt naar de website van een derde partij impliceert niet dat Entra dergelijke website bekrachtigt, goedkeurt of financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Enige vermelding van producten of diensten van een derde partij is slechts ter uwer comfort en informatie verstrekt en maakt geen bekrachtiging of aanbeveling van dergelijke producten of diensten uit door Entra.
Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoren of door derde partijen gecontroleerd of beheerd worden snelkoppelingen voorzien naar deze Website. Entra heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen invloed in of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites. 

6. Schadevergoeding 

U stemt ermee in Entra, evenals onze functionarissen, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien wij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.

7. Toepasselijk recht en keuze van rechtsforum 

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal het Belgisch recht van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze website of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden enkel bij rechtbanken te Brussel (België) aanhangig kan worden gemaakt en u stemt in met en onderwerpt zich aan de jurisdictie van dergelijke rechtbank voor de doeleinden van dergelijke vordering.

8. Diverse bepalingen 

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen benvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomstig tussen u en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.
Deze website wordt beheerd door Entra, een onderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 6220 Heppignies (België), Tilloi straat 11. Indien u enige vraag of bezorgdheid hebt, kan contact met ons opnemen per e-mail 0800@entra.be of per post op ons voormeld adres.