Wettelijke bepalingen

Door gebruik te maken van de website www.entra.be gaat u akkoord met deze "wettelijke bepalingen" (hierna "Gebruiksvoorwaarden" genoemd). Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te kijken op wijzigingen. Door de website te gebruiken/bezoeken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, vragen wij u onze website niet gebruiken.

1. Beperkingen op het gebruik van inhoud

Tenzij anders vermeld, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van toegang voor het gebruiken en bekijken van deze website en de beschikbare documenten voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

U erkent dat deze website informatie, software, foto's, video's, teksten, grafieken, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, reviews, feedback, ideeën, recepten, notities, schetsen, artikelen en andere documenten (hierna gezamenlijk aangeduid als de Inhoud) bevat, die beschermd zijn door auteursrechten, databankrechten, octrooien, handelsmerken, fabrieksgeheimen en/of andere eigendomsrechten en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in al hun vormen en in alle bestaande of toekomstige media. Alle Inhoud wordt beschermd door de toepasselijke auteursrechtwetten en wij beschikken over het auteursrecht op de selectie, coördinatie, schikking en verbetering van dergelijke Inhoud. Alle merken die worden gebruikt op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Onze handelspartners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, contractanten en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij op deze website beschikbaar stellen. Het is verboden de Inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te publiceren, door te geven, te verspreiden, weer te geven, over te dragen of te verkopen, te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op enigerlei wijze te exploiteren. Het downloaden van Inhoud op uw computer verleent u geen eigendomsrechten op die Inhoud. Het is ten strengste verboden de Inhoud te wijzigen of voor andere doeleinden te gebruiken, met name in gedrukte vorm, of deze op een andere website of ander computernetwerk te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Entra Group.

Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord om geen webrobot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces te gebruiken om webpagina's van onze website of bepaalde inhoud ervan te controleren of te kopiëren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Entra Group. U verbindt zich ertoe geen enkel apparaat, software of subprogramma te gebruiken om de goede werking van de website te verstoren of proberen te verstoren. Daarnaast verbindt u zich ertoe geen handelingen te verrichten die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormen voor de infrastructuur van de website.

2. Gegevensbescherming

Wij verbinden ons ertoe uw privacy en veiligheid te beschermen. Alle persoonsgegevens die tijdens uw gebruik van deze website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.

3. Uitsluiting van garanties

Wij willen u vragen kennis te nemen van de belangrijke informatie hieronder betreffende de uitsluiting van garanties:

- De informatie, producten, aanbiedingen, inhoud en het materiaal op deze website worden verstrekt "als dusdanig" en zonder enige expliciete of impliciete garantie. Behoudens voor zover wettelijk verboden, verwerpen wij alle garantievorderingen, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid of nauwkeurigheid en het niet schenden van intellectuele eigendomsrechten.

- Entra Group, zijn dienstverleners of leveranciers garanderen niet dat deze website of de gerelateerde functies ononderbroken of foutloos zullen werken, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de servers waarop deze website wordt gehost, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

- Het downloaden of anderszins verkrijgen van producten, aanbiedingen, Inhoud en materiaal door het gebruik van de website is op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk producten, aanbiedingen, Inhoud of materiaal.

- Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, bieden wij geen garantie of verklaring met betrekking tot de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de geschiktheid voor het doel, de bruikbaarheid of de volledigheid ervan. Entra Group en zijn dienstverleners of leveranciers verwerpen alle garantievorderingen in verband met het gebruik of de resultaten van het gebruik van de producten, aanbiedingen en Inhoud op deze website met betrekking tot hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Deze uitsluitingen gelden voor zover de wet dit toestaat.

4. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat (voor zover wettelijk toegestaan) wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u niet tevreden bent over een deel van onze website of over een van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige verhaal deze website niet meer te gebruiken.

5. Links naar websites van derde partijen

Entra Group kan verschillende soorten links aanbieden naar websites die, geheel of gedeeltelijk, eigendom zijn van, gecontroleerd worden door of geëxploiteerd worden door derde partijen, Links naar dergelijke websites van derde partijen worden enkel voor uw gemak en ter informatie aangeboden. De inhoud van deze websites wordt niet gecontroleerd door Entra Group en als u beslist om deze website te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Het feit dat Entra Group een link naar een website van een derde partij aanbiedt, impliceert niet dat Entra Group dergelijke website goedkeurt, toestaat of financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Vermeldingen van producten of diensten van derde partijen gebeuren enkel voor uw gemak en ter informatie en houden geen goedkeuring of aanbeveling in van dergelijke producten of diensten door de Entra Group.

Bovendien kunnen websites die, geheel of gedeeltelijk, eigendom zijn van, gecontroleerd worden door of geëxploiteerd worden door derde partijen, links naar deze website bevatten. Entra Group heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen invloed op of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

6. Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord om Entra Group en onze managers, directeurs, werknemers en aandeelhouders te vergoeden, te vrijwaren en, naar eigen goeddunken, te verdedigen tegen alle vorderingen van derde partijen wegens aansprakelijkheid of schade (inclusief alle redelijke advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit uw misbruik van deze website, inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden of inbreuken door u of een andere gebruiker namens u, op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. U gaat ermee akkoord dat rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze website of deze Gebruiksvoorwaarden enkel kunnen worden ingesteld bij de rechtbanken van Nijvel (België), uitsluitend in het Frans, en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om u te onderwerpen aan de bevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van een dergelijke rechtsvordering.

8. Algemene bepalingen

Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan wordt ervan uitgegaan dat deze bepaling kan worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en dat dit de overige bepalingen niet beïnvloedt. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Entra Group met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Deze website wordt geëxploiteerd door Entra Group, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Rue du Tilloi 11, in 6220 Heppignies (België). Voor vragen of problemen kan u contact met ons opnemen per e-mail op 0800@entra.be of per post op bovenstaand adres.