Privacybeleid

PRIVACY POLICY

1. Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") die wij over u verzamelen via de website die wij exploiteren en beheren en waarop u dit Privacybeleid kan lezen (hierna de "Website” genoemd).

Door onze website te gebruiken of uw gegevens met ons te delen gaat u akkoord met de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van dit beleid, maakt u best geen gebruik van onze website en raden wij u aan om uw persoonsgegevens niet met ons te delen. In dat geval gaat u er echter mee akkoord dat u niet kunt genieten van alle diensten en voordelen die door ENTRA worden aangeboden.

2. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

ENTRA GROUP, met maatschappelijke zetel te Rue du Tilloi 11, 6220 Heppignies, die bestaat uit

ENTRA vzw, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0406.645.972,

ENTRA CALL cvba so, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0477.804.182,

is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons deelt op onze website: http://www.entra.be/

3. Welke Gegevens verzamelen wij over u, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis?

3.1. Gegevens die wij rechtstreeks bij u verzamelen. Uw toestemming vormt de wettelijke basis voor de verwerking.

Het betreft de gegevens die u vrijwillig met ons deelt:

(i) Via onze website als u het contactformulier gebruikt.

Wij gebruiken deze Gegevens om terug contact met u op te nemen of om te reageren op uw informatieaanvragen, prijs- of offerteaanvragen.

(ii) Als wij uw toestemming hebben verkregen via een opt-in, zullen wij u ook opnemen in onze database zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze promoties, producten en diensten. U kan uw toestemming op gelijk welk moment intrekken, ofwel door ons te schrijven, ofwel door te klikken op de link "uitschrijven – unsubscribe" die u terugvindt in elke e-mail die wij u sturen.

(iii) Als u ons team wil komen versterken en u ons uw sollicitatie stuurt naar het e-mailadres "recrutement@entra.be" en/of gebruik maakt van het tabblad "naar een job solliciteren". Wij zullen uw toestemming vragen om uw Gegevens te gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid voor aanwervingen.

(iv) Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt voor bijstand of om contact op te nemen met onze diensten, kan het zijn dat u ons informatie moet verstrekken over uzelf, de aard van uw oproep of andere informatie om onze bijkomende vragen te beantwoorden.

In dat geval worden uw Gegevens gebruikt om te reageren op uw verzoek om informatie of bijstand.

ENTRA zal uw gegevens uitsluitend verwerken voor zover dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3.2. Gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van de website

Onze website maakt gebruik van "cookies". Door onze website te gebruiken aanvaardt u dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Dankzij die cookies kunnen wij uw bezoek aan onze website optimaal laten verlopen (zij helpen ons bijvoorbeeld om uw voorkeuren tijdens uw bezoek te onthouden).

Meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dat verband vindt u in ons "Cookiebeleid” op onze Website.

4. Hoe lang bewaren wij uw Gegevens?

Wij bewaren uw Gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de handelingen waarvoor we de gegevens verzamelden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5. Aan wie kunnen uw Gegevens worden doorgegeven?

Uw Gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven van de ENTRA Group voor bovengenoemde doeleinden.

Bij het uitvoeren van onze diensten is het mogelijk dat wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel met ons verbonden zijn, onder meer om onze website te laten functioneren.

ENTRA eist overigens van zijn onderaannemers dat zij de wetgeving rond gegevensbescherming naleven en dat zij voldoende garanties bieden betreffende de toepassing van de gepaste technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten betreffende de bescherming van uw Gegevens en uw rechten.

Wij zullen uw persoonsgegevens op geen enkele wijze aan derden verkopen of verspreiden.

In bepaalde gevallen zullen onze website en onze applicaties u sociale plug-ins voor verschillende sociale netwerken aanbieden. Als u ervoor kiest om in interactie te treden met een sociaalnetwerksite zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld door een account aan te maken), zal uw activiteit op onze website of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op die sociaalnetwerksite. Als u tijdens uw bezoek aan onze website ingelogd bent op een van deze sociale netwerken of als u interactie hebt met een van de sociale plug-ins, kan de sociaalnetwerksite deze informatie toevoegen aan uw respectievelijk profiel op dat netwerk afhankelijk van uw privacy-instellingen. Als u een dergelijke overdracht van Gegevens wenst te voorkomen, moet u uitloggen uit uw sociaalnetwerkaccount voordat u onze website bezoekt, of, indien mogelijk, de privacyinstellingen van de applicatie wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, over uw rechten en over de manier waarop u uw privacyinstellingen naar eigen wens kan instellen.

6. Wat zijn uw rechten?

6.1 Recht op inzage

U hebt het recht om uw gegevens op elk moment kosteloos te raadplegen. Dat kan u doen door een e-mail te sturen naar privacy@entra.be of een brief naar het adres van onze bedrijfszetel.

6.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat Gegevens die ongepast zijn of nutteloos geworden zijn te laten verwijderen; dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@entra.be of door ons per post een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres van de bedrijfszetel.

Wij willen u erop wijzen dat u er altijd voor moet zorgen dat de Gegevens die u ons verstrekt correct zijn.

6.3 Recht op vergetelheid

Als u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en u voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op het recht op gegevenswissing, zullen wij uw gegevens uit de databases verwijderen.

Dit wissen gebeurt binnen een maand na de kennisgeving van uw verzoek, tenzij ze moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

6.4 Recht op overdraagbaarheid

In voorkomend geval beschikt u ook over het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.5 Recht van bezwaar

U hebt ook recht om bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. U kan op elk moment, kosteloos en zonder opgave van redenen, aanspraak maken op uw recht van bezwaar door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@entra.be.

U kan zich ook uitschrijven voor marketingberichten door de uitschrijflink te volgen die u terugvindt in elk marketingbericht dat wij u sturen. Wij zullen uw verzoek(en)zo snel mogelijk inwilligen.

6.6 Recht op beperking van de verwerking

Tenslotte hebt u het recht om aan ENTRA te vragen om de verwerking van uw Gegevens te beperken, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Gegevens van kinderen

Doorgaans verzamelen wij niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien wij vaststellen dat wij onopzettelijk gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij maatregelen nemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Als we weten dat een kind ouder is dan 13 jaar, maar volgens de toepasselijke wetgeving als minderjarig wordt beschouwd, zullen wij de toestemming van de ouders/voogd vragen om de persoonsgegevens van het kind in kwestie te gebruiken.

8. Links naar andere websites en diensten

Het is mogelijk dat onze website links naar websites van derden bevat en sommige van onze diensten geven u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).

Wij hebben geen controle over de manier waarop de websites en diensten van derden uw persoonsgegevens verwerken. Wij controleren de websites en diensten van derden niet en wij zijn niet verantwoordelijk voor die websites en diensten van derden of hun praktijken inzake privacy Lees de privacyverklaringen van de websites of diensten van derden waartoe u via onze website of diensten toegang krijgt.

9. Gevoelige gegevens

U mag geen gevoelige persoonsgegevens (bv. informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of andere overtuigingen, gezondheid, strafblad of lidmaatschap van een vakbond) naar ons sturen of verspreiden op of via de website of op enige andere wijze.

10. Delen van gegevens

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is het mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie openbaar maken als wij van mening zijn dat een wet, reglement, gerechtelijk vonnis of wettelijk of overheidsverzoek ons daartoe verplicht.

In het geval dat ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde partij, zal uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zonder enige verplichting aan te gaan, behouden wij ons ook het recht voor alle mogelijke informatie te verzamelen en te delen waarvan wij menen dat ze nodig is om een onderzoek te voeren of maatregelen te nemen in het kader van vermeende fraude, illegale activiteiten, eventuele schade aan personen of eigendommen of goederen, om onszelf en een of meerdere van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of indien wettelijk vereist of toegestaan.

11. Veiligheid

Wij hebben technisch en organisatorisch een aantal aangepaste veiligheidsregels uitgewerkt om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke mededeling aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van de Gegevens te vermijden.

Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot uw gegevens, en alleen voor zover dat nodig is om hun taken te vervullen.

12. Clausule inzake aansprakelijkheidsbeperking

De aansprakelijkheid van ENTRA is beperkt tot directe schade, met uitzondering van alle indirecte schade. ENTRA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirect geachte schade, zoals, maar niet beperkt tot verlies van Gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, toename van algemene kosten, verstoring van de planning.

Bovendien kan ENTRA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onrechtmatige bewerking op de Gegevens door derden (diefstal van Gegevens, virussen, phishing of andere computergerelateerde misdrijven).

13. Wat gebeurt er bij een geschil?

Indien wij volgens u een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen, kan u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@entra.be. Wij zullen alles in het werk stellen om daar zo snel mogelijk gevolg aan te geven.

Alle claims of klachten moeten naar het adres van onze bedrijfszetel worden gestuurd.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Dit is het enige recht dat van toepassing is in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een termijn van een maand, of een langere termijn die onderling overeen wordt gekomen, kan door de meest gerede partij voor de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Charleroi worden gebracht, die als enige bevoegd zijn.

15. Inwerkingtreding

Dit beleid werd opgesteld en is in werking getreden op 25 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid op elk moment aan te passen, te wijzigen, te veranderen, toe te voegen of te verwijderen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken voor de laatste versie van dit beleid. Want als u deze website gebruikt nadat wijzigingen werden aangebracht aan deze voorwaarden impliceert dit dat u deze wijzigingen aanvaardt. Onverminderd het voorgaande zullen wij zonder uw toestemming geen substantiële wijzigingen met terugwerkende kracht aanbrengen in het gebruik van uw persoonsgegevens.

16. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of onze praktijken inzake privacy, kan u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@entra.be. U kan ons ook een brief sturen naar het adres van onze bedrijfszetel.


welke doeleinden en op welke wettelijke basis?